កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ចាស់​២០១៩ និងរៀចចំទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីការងារវិស័យសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន​ និងយុវនីតិសម្បទាឆ្នាំថ្មី​ ២០២០៕, កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ចាស់​២០១៩ និងរៀចចំទិសដៅអនុវត្តបន្តកម្មវិធីការងារវិស័យសង្គមកិច្ច​ អតីតយុទ្ធជន​ និងយុវនីតិសម្បទាឆ្នាំថ្មី​ ២០២០៕, អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការជំនួយសង្គម, អនុក្រឹត្យស្តីពីការងនុវត្ថកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ, កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលេីកទី៣