ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
thumb_1.jpg
ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ ជា សុវណ្ណារ៉ា
ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពី​ពិការ​ភាព​ ២០១៤. ២០១៨ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជាឆ្អឹងខ្នងដ៏ សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ជម្រុញការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិ ជនពិការ អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ និងទស្សវត្សរ៍​ជនពិការ​ប្រចាំ​តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្មាំ២០១៣.២០២២ យុទ្ធសាស្រ្តអុីនឈាន់ ធ្វើអោយសិទ្ធិក្លាយជាការពិត ជាពិសេសយុទ្ធសាស្រ្ត​ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជ រដ្ឋាភិបាល លើវិស័យពិការភាព ហើយក៏ជាផែនទី ចង្អុលផ្លូវដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសិទ្ធិជន ពិការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនេះជាប្រសាសន៍ លើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីត យុទ្ធជន ឯកឧត្តម វង សូត ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលា ថ្នាក់ជាតិស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញលើការ អនុវត្តន៍ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព២០១៤ ២០១៨ និងទិសដៅបន្តរ ព្រឹកថ្ងៃ១៤ខែ ធ្នូឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋារគារភ្នំពេញ។
thumb_1.jpg
 ស្តីពីការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋទៅអោយរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ការប្រគល់មុខងារត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅអោយរដ្ឋបាលរាជធានី ក្រុង ស្រុក និងការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំកុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ នៅក្នុងសហគមន៍ទៅអោយរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលក្រុង និងរដ្ឋបាលឃុំ
thumb_Announcement_lette680r.jpg
សេចក្តីជូនដំណឹង Announcement 1. Announcement 2. MoSVY Commitment 3. Notification Form in English 4. Notification Form in Khmer 5. Sub-Decree-English Version 6.
ព័ត៌មានដទៃទៀត
រូបភាព និងសកម្មភាពផ្សេងៗ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព័ត៌មានតាមប្រតិទិន
ព័ត៌មានដែលអានច្រើនបំផុត
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ
unicefkhanausaidHotelinternationalWorld Vision
Email This Link to Your Friend