អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌថែទាំមនុស្សចាស់, ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌជាតិគាំពារមនុស្សចាស់ រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ កន្រ្តាក់ ទទួលអំណោយពី ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ស.អ.យ, ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ កន្រ្តាក់ ទទួលអំណោយពី ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ស.អ.យ, ការប្រារព្ធ «ទិវាអន្តរជាតិស្តីពីគ្រួសារ» ដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់នៃគ្រួសារ