ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញចុះសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយដល់បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក, ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញចុះសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយដល់បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក, សេចក្តីជូនដំណឹង, របាយការណ៍បូកសរុប លទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករ ឆ្នាំ២០២១ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះពិនិត្យសមិទ្ធិផលនានា នៅវិទ្យាល័យ និងមណ្ឌលសុខភាពជាច