ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងណ នាំយកអំណោយចែកជូន ជនរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ចំនួន៤ខេត្ត, ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងណ នាំយកអំណោយចែកជូន ជនរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង ចំនួន៤ខេត្ត, សម័យប្រជុំ លើកទី៦ របស់គណៈកម្មាធិការ UNESCAP តាមវីដេអូ Online ពិភាក្សាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច, សម័យប្រជុំ លើកទី៦ របស់គណៈកម្មាធិការ UNESCAP តាមវីដេអូ Online ពិភាក្សាលើវិស័យអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ច, សកម្មភាពចុះចែកអំណោយ ជនរងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង