មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្តារនីតិសម្បទា ជនវិបល្លាសស្មារតី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ, មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្តារនីតិសម្បទា ជនវិបល្លាសស្មារតី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ, សិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ , សិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ , ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ស.អ.យ អនុញ្ញាតឱ្យលោក Kondo Yoshi និង ប្រតិភូជប៉ុនចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ៖