របាយការណ៍សមិទ្ធផលការងារ ១ឆ្នាំ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩) នៃការអនុវត្តយុទ្ធសារស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, Action Plan to Prevent and Respond to Violence Against Children 2017-2021, សៀវភៅអាសយដ្ឋានសេវាផ្តល់ឱ្យដោយអង្គការសម្រាប់កុមារនិង​គ្រួសារងាយរងគ្រោះរាជធានីភ្នំពេញ, របាយការណ៍ស្តីពីការកំណត់ទីតាំងកន្លែងថែទាំកុមារក្នុងរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥, ផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារ២០១៧-២០២១