សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ “សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា”, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលេខទូរស័ព្ទ HOTLINE “1270” របស់នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការ, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២០និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វងសូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា, ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា