ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា ខួបលើកទី១២ ថ្ងៃទី២១ មិថុនា
ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩