សកម្មភាពចុះចែកអំណោយ  ជនរងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០