ទិវាប្រារពពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋនព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ, ទិវាប្រារពពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ នៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋនព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ, អង្គការចំនួន១៣ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៤.២៨៣.៨៣៦ ដុល្លារ ដើម្បីជួយក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច, អង្គការចំនួន១៣ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៤.២៨៣.៨៣៦ ដុល្លារ ដើម្បីជួយក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្ប, ពិធីប្រគល់ផ្ទះ១ខ្នងរបស់មូលនិធិជនពិការ (ម.ជ.ព.) ជូនលោក ភា បឿន ជាជនពិការក្រីក្រ