ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧ , ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៧ , ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា, សៀវភៅប្រតិបត្តិគោលស្តីពី កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ, ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារលើកកម្ពស់ជនពិការ