គណៈប្រតិភូក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជ​ន​ និងយុវ​នីតិសម្បទា ជួបគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាសុខុមាលភាពថ្នាក់ជាតិ បង់ក្លាដេស, ពិធីប្រកាសមូលនិធិ ហោ ណាំហុង-បុរីហោសម្រាប់ជំនួយប្រចាំឆ្នាំដល់បុរីទារក និងកុមារជាតិ, គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០_Eng, គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០, ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥