ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វងសូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា, ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា, កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២០និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត