ផ្តល់ជំនួយដល់ជនពិការ, ពិធីចុះហត្ថលេខា កម្ពុជា-ថៃ លើការពង្រឹង និងគ្រប់គ្រងករណី នៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងសមាហរណកម្ម ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស , ពិធីចុះហត្ថលេខា កម្ពុជា-ថៃ លើការពង្រឹង និងគ្រប់គ្រងករណី នៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និងសមាហរណកម្ម ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស , ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះត្រូវ បានទទួលជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់, ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះត្រូវ បានទទួលជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់