របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត, ពិធីប្រកាសបើកការប្រកួតបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម វង សូត ឆ្នាំ២០១៩, ពិធីប្រកាសបើកការប្រកួតបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម វង សូត ឆ្នាំ២០១៩, មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្តារនីតិសម្បទា ជនវិបល្លាសស្មារតី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ, មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំ និងស្តារនីតិសម្បទា ជនវិបល្លាសស្មារតី សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការ នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះ