ឯកឧត្តម វង សូតក់អញ្ជើញចុះ ពិនិត្យទីតាំង សំណង់អគាជរ មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា ខេត្តកណ្តាល