អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak