ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វងសូត រវាង លោក Nick Beresford ប្រធានអង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជា