ជំនួប ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត និងលោកជំទាវ Liurka Rodrinquez Barrios ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋគូបា