កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថមសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវិដ.១៩ជុំទី២ លើកទី២

 ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថមសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវិដ.១៩ជុំទី២ លើកទី២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម វង សូត រដកឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការដៃគូរអភិវឌ្ឍនានាផងដែរ៕

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen