ជំនួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត និងលោកស្រី Elizabeth Pearce នាយិកាអង្គការ Save the Children