ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញទស្សកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌល កណ្តាលស្ទឹង