សិក្ខាសាលាស្តីពីនីតិវិធីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំលុងពេលប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺកូវីដ១៩