ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អំពីការងារកិច្ចការពារកុមារក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ (Covid-19)។

ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១៨ ខែ ឧសាភា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen