រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ជើញជួបសំណេះ សំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ