រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត ណែនាំគ្រូ និងបុគ្គលិកបម្រើការនៅបុរីទារក និងកុមារជាតិ បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ក្មេងៗក្នុងការអនាម័យខ្លួន ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ១៩