របាយការណ៍ស្តីពីការសិក្សាបឋមលើយន្តការសម្របសម្រួលកិច្ចការពារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry