អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការជំនួយសង្គម
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry