អនុក្រឹត្យស្តីពីការងនុវត្ថកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry