ពិធី​ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ​ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់មូលនិធិជនិការ​