ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ​ ជូនដល់និស្សិត​ បញ្ចប់ការសិក្សា​ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច