ផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry