ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការប្រតិបត្តិដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីយុតិ្តធម៌អនីតិជន២០១៨-២០២០
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry