កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពកាងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ និងប្រកាសសមាសភាពថ្មី