សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាម៉ារ៉ាកេស