សៀវភៅអាសយដ្ឋានសេវាផ្តល់ឱ្យដោយអង្គការសម្រាប់កុមារនិង​គ្រួសារងាយរងគ្រោះរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry