ពិធី បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ រយៈពេល ៩ខែឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តរបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីល