សិក្ខាសាលា និងពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី បញ្ហាប្រឈមរវាងអ្នកទទួល និងអ្នកផ្តល់ សេវាការងារដល់យុវជនមានពិការ ភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា