អង្គការចំនួន១៣ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប ១៤.២៨៣.៨៣៦ ដុល្លារ ដើម្បីជួយក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច