វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងបេសសកម្ មក្រសួង ស.អ.យ