ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ញើញជាអធិបតីប្រគល់ ពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជន ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩