កិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យលើរបាយការណ៍ បូកសរុបសមិទ្ធផលការងារ១ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត ចតុកោណដំណាក់កាលទី៤