កិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើរបាយការណ៍បូកសរុបសមិទ្ធផលការងារ១ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤