កិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើរបាយការណ៍បូកសរុបសមិទ្ធផលការងារ១ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤

ទីស្តីការក្រសួង៖ ឯកឧត្តម ឃួន រ៉ានីន រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ញើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើរបាយការណ៍បូកសរុបសមិទ្ធផលការងារ១ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ នីតិកាលទី៦នៃរដ្ឋសភា និងទិលដៅបន្តរបស់ក្រសួង៕

ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen