ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩

ទីស្តីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា អញ្ជើញជាអធិបតី ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៩ អបអរសាទរពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តបទដ្ឋានបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ៕

ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen