ចាស់ជរាក្រីក្រគ្មានទីពឹង ចំនួន៣១គ្រួសារ ទទួលអំណោយពីមន្ទីរ ស.អ.យ ខេត្តសៀមរាប