កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសសមាជិក ដៃគូសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារ ជាផ្លូវការហើយ