របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen