ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ