ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង នៃគណៈកម្មាធិការអនុវត្តក្របខ័ណ្ណគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច