ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វង សូត អញ្ចើញចុះទស្សនកិច្ច នៅមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជនពិការបន្ទាយព្រាប