ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វង សូត នាំយកកង់ ៤០០គ្រឿង ចែកជូនដល់ សិស្សានុសិស្សក្រីក្រ មកពី២៦សាលា