ឯកឧត្តម វង សូត អញ្ចើញជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ដឹកនាំការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបចំពោះ អំពើហិង្សាលើកុមារ