សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Than bunhen