សិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាព និងពិភាក្សាលើទិន្នន័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកិច្ចការពារកុមារ