មណ្ឌលថែទាំ និងស្ដារនីតិសម្បទាជនមាន វិបល្ល័សស្មារតី នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរ ការផ្លូវការក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩