សិក្ខាសាលសវិភាគតម្រូវការសម្រាប់បង្កើត និងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន កិច្ចការពារកុមារនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ក្រសួង ស.អ.យ