កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើការដំឡើងរបបសន្តិសុខសង្គមជូនអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak