ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះត្រូវ បានទទួលជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់