កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃបេឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន លើកទី១៤ អាណត្តិទី៣