របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០១៤-២០១៨ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry